Klamstvo
Hoci je klamstvo zázračne rýchle, pravda ho aj tak dobehne.                                                                                                    Jacob Cats

Klamanie  sa rodičov vždy hlboko dotýka. Berú to ako prejav nedôvery. Cítia sa ponížení a urazení. Treba si však uvedomiť, že nie je klamstvo ako klamstvo. Vždy musíme brať do úvahy vek dieťaťa. Až od mladšieho školského veku (6 rokov) je dieťa schopné prijímať pravidlá medziľudských vzťahov ako záväzné. Ich všeobecnú platnosť však celkom chápe až v období pred pubertou. Preto o pravom klamstve hovoríme až u detí v školskom veku. V tomto veku sú schopné rozlíšiť, čo je pravda, a zároveň vedia, že klamať sa nesmie. Je dôležité rozlišovať rôzne formy klamania. Je rozdiel medzi zapieraním, klamaním, kedy sa dieťa povyšuje alebo vychvaľuje, zvaľovaním viny na iného, a nakoniec tým, čo je morálne najmenej prijateľné - podvodom k vlastnému prospechu a ku škode niekoho iného. Rodičia často tieto formy nerozlišujú. Je to škoda, pretože zvyčajne práve v nich je kľúč k pochopeniu a k náprave. Klamstvo v pravom slova zmysle je zámerný podvod - dieťa klame úmyselne a je si vedomé toho, že to, čo hovorí je nepravda, teda lož.


Druhy klamania 


Vymýšľanie a bájna fantázia 

 • • pokiaľ sú deti malé, nie sú vždy schopné správne chápať a hodnotiť skutočnosť. Aby ju pochopili, vo fantázii si ju pretvárajú. Subjektívne sú presvedčené, že hovoria pravdu, 
 • • niekedy býva klamstvo vyvolané detskou túžbou, aby rôzne veci boli lepšie, než v skutočnosti sú, 
 • • deti sami seba štylizujú ako rozprávkového hrdinu, objaviteľa, dobrodruha ap., 
 • • je to normálny jav, ktorý patrí k tomuto vekovému obdobiu. 

Riešenie: prijať hru dieťaťa a rozprávať sa s ním o tom, aby sme zistili motív jeho vymýšľania, spoznali jeho túžby a priania. Nepotláčať fantáziu dieťaťa. 

Zapieranie a výhovorky 

 • • zapieranie tvorí asi 90% všetkého ich klamania, 
 • • týka sa to školy, úloh, známok, poznámok atď.. 
Príčina: 
- strach z trestu od rodičov, 
- obrana vlastného ja dieťaťa, jeho identity, 
- obrana pred ponížením pred sebou samým i pred tými, pred ktorými má rešpekt, 
- snaha zakryť neúspech. 
Riešenie: povedzte, že rozumiete, prečo klamalo, ale vysvetlite mu, že tým situáciu len zhoršilo, pretože sa dopustilo dvoch chýb namiesto jednej a trest bude dvojnásobný. 
 
Klamstvá zo strachu 
 • • dieťa klame, aby sa vyhlo trestu, 
 • • pri úspechu prvého klamstva, ktoré je často mimovoľné a neúmyselné (pretože dieťa nemá odvahu priznať sa) - ho bude opakovať znova (sklon vyhýbať sa nepríjemným situáciam klamstvom), 
Príčina: 
- despotický postoj rodičov, 
- nedôsledné a nedomyslené zákazy a príkazy, 
- dieťa nedokáže splniť požiadavky rodičov. 

Zvalenie viny na iného, lož, ktorá má niekomu ublížiť zo žiarlivosti, závisti, pomsty 

 • • klamstvo, ktorého obeťou je niekto iný, 
 • • je to veľmi závažné klamstvo, 

 • • dieťa zámerne robí zle, potom ho pripíše dieťaťu, ktorému chce uškodiť, 
 • •  z tohto hľadiska je klamstvom každé nepravdivé ohováranie a klebety. 
Príčina: 
- drzosť a arogantnosť v správaní, 
- citový chlad, 
- disharmonická rodina, 
- autoritatívny rodič, 
- chronická túžba vyniknúť, 
- egoizmus a bezohľadnosť. 

Riešenie: zabrániť, aby sa to znova zopakovalo, 

- dieťa by malo byť potrestané, 
- škoda by sa mala napraviť, 
- nepravý vinník by mal byť zbavený viny, 
- viesť dieťa k tomu, aby dokázalo vedome a zámerne robiť druhým radosť, 
- zdôrazniť hodnotu priateľstva, 
- pozitívny príklad rodičov (aby oni sami neklamali). 

Klamanie ako vystatovanie sa  

 • • prejavuje sa u detí, ktoré trpia pocitom menejcennosti, 
 • • ktoré nie sú si isté svojimi spoločenskými vzťahmi, 
 • • chvália sa tým, čo sami vedia a môžu (a čo nezodpovedá skutočnosti), alebo významnými príbuznými, ich výhodami, 
 • • tieto tvrdenia buď nezodpovedajú skutočnosti, alebo ide o zveličovanie.
 Riešenie: podpora sebavedomia dieťaťa, pochvaly, záujmové krúžky. 

Klamanie z priateľstva 

 • • deti klamú preto, aby zakryli priestupok priateľa a chránili ho pred dôsledkami, 
 • • pochvália niekoho za niečo, čo nie je pravda (aby sa nedotkli jeho citov), 
 • • dieťa sa usiluje chrániť rodičov. 
Riešenie: ak ide o maličkosť, je lepšie obísť vec mlčaním, ako uplatniť prísnosť a spravodlivosť. 

Obrana vlastného súkromia a tajomstiev  

Príčina: rodičia sú príliš zvedaví, chcú všetko vedieť, vtierajú sa do intimity dieťaťa. 

Klamanie ako sprievodný prejav porúch správania  

 • • lenivosť, 
 • • neposlušnosť, 
 • • krádeže, 
 • • túlanie, 
 • • záškoláctvo 
Príčina: 
- osobnostná predispozícia (negativizmus, agresivita, impulzivita, nízka frustračná tolerancia) 
- nedostatok citovej väzby na rodinu, 
- rozvrátená rodina. 


Nutkavé (patologické) klamanie 

- dieťa si je vedomé toho, že klame, ale ani ono samé nevie, prečo to robí, 
- klame neustále a v rôznych situáciach, bez toho, aby malo z toho nejaký prospech,
 - táto porucha spočíva v ťažkom zvládaní okamžitých impulzov, 
- jedná sa o obdobu impulzívneho kradnutia, 
- o príčine takéhoto správania v súčasnej dobe vieme len málo a taktiež neexistuje žiadna účinná metóda, ako toto nežiadúce správanie odstrániť. Našťastie ide o poruchu pomerne vzácnu.

(https://www.mcvcielka.sk/img/detske-klamanie-prednaska.pdf)