Aktuality

Nie je múdry ten, kto vie veľa, ale ten, kto vie, čo je treba.                                                                    Ezop 

Vždy aktuálne info 


 • Námorná univerzita Gdynia pozýva Slovákov na bezplatné štúdium -  https://www.facebook.com/groups/namornauniverzita 

 • POZVÁNKA NA DOD - UKF FSŠ https://meet.ukf.sk/Den_otvorenych_dveri_USJK 

 • Pozvánka na online DOD UKF v Nitre - 17.2.2022  https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/5185-dod-na-ukf-nahliadnite-do-zakulisia-univerzity 

 • DOD ONLINE Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici https://www.pdf.umb.sk/studenti/chcem-studovat/<br>

 • Pozvánka na Deň otvorených dverí FF UKF v Nitre https://www.dod.ff.ukf.sk/index.html

 • Deň otvorených dverí Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - ONLINE - 14.02.2022 https://www.youtube.com/watch?v=uHZnrs1YXew

 • Pozvánka na DOD FPEDAS 11.2.2022 - Cestná doprava, Zasielateľstvo a logistika  https://www.youtube.com/katedraKCMD

 • VIRTUÁLNY Deň otvorených dverí na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline  https://www.facebook.com/events/1309750532825262/?ref=newsfeed

 • Fakulta športu PU v Prešove www.unipo.sk/fakulta-sportu

 • Webová stránka pre uchádzačov o štúdium na SPU v Nitre  https://www.podnazelenu.sk/ 

 • Ponuka štúdia na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika https://www.aos.sk/

 • Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave https://fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/den-otvorenych-dveri/ 

 • Deň otvorených dverí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  https://www.umb.sk/studium/uchadzac/studijne-programy/

 • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, online DOD https://www.fpedas.uniza.sk/

 • Online informačný deň Obchodnej fakulty EU https://of.euba.sk/dod

 • DOD MTF STU  https://d2ag3jdu89hmr4.cloudfront.net/link_click/tFAiYKka6A_oDqxG/fe752e3e75418fbcf2265802d2e971f3 

 • Online DOD FEIT UNIZA https://feit.uniza.sk/online-den-otvorenych-dveri/ 

 • Pozvánka na deň otvorených dverí FBP, SPU v Nitre  https://forms.office.com/r/jrwErfHZCv 

 • Dny otevřených dveří Ostravské univerzity 28. ledna 2022  https://studujostravskou.osu.cz/ 

 • Online dni otvorených dverí Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB www.ktvs.sk

 • Virtuálny informačný deň - Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave https://bit.ly/2YjZgdE

 • Pozvánka na DOD z FBI UNIZA https://www.facebook.com/fbi.uniza

 • Informačné podujatie o štúdiu germanistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave  https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MzVmNjRiMDYtY2MxZS00NTA0LWEwZjUtOTI3YjJhMzkzNWVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22b2446b9e-5679-40e1-938a-b3b273625058%22%7d 

 • Online DOD FTVŠ UK - 21.1.2022 https://www.bit.ly/studujftvs

 • Deň otvorených dverí na Katolíckej univerzite v Ružomberku 9.2.2022  https://www.ku.sk/ 

 •  Bezplatný test z anglického jazyka  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcXTdVtlG5YjwqnIiKuGVNBste-wC10AvCce-Aq4F_HPAWAg/viewform

 • Deň otvorených dverí Fakulty športu Prešovskej univerzity 15. 12. 2021

 •  Institut mezinárodních studií FSV UK - Virtuální dny otevřených dveří anglojazyčného bakalářského programu https://ims.fsv.cuni.cz/en/news/virtual-open-days-bachelors-and-masters-degree-programmes

 • Deň otvorených dverí Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave https://www.youtube.com/user/FIITSTU 

 • Pozvánka na virtuálne Dni otvorených dverí VSMU  https://www.facebook.com/events/4956494927718630

 • Pozvánka na Deň otvorených dverí na Katedre translatológie FF UKF v Nitre  https://www.ktr.ff.ukf.sk/index.php/sk/26-oznamy/351-vstupte-s-nami-do-sveta-prekladu-a-tlmocenia 

 • DOD UKF Nitra https://meet.ukf.sk/Den_otvorenych_dveri_USJK 

 • DOD na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline  https://www.fpedas.uniza.sk/

 • Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni v NITRE 2. - 4. novembra 2021, NITRA www.gaudeamus-sk.sk

 •   Pozvánka na odborné diskusie a prednáškové cykly Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici https://www.prf.umb.sk/

 • StudyFest 2021 - online veľtrh zahraničných vysokých škôl https://interstudy.us14.list-manage.com/track/click?u=7088eb13ffd04c30ac671bc34&id=57f0cfcab6&e=212327d099

 • Virtuálne DOD na Prírodovedeckej fakulte  https://www.narodnekariernecentrum.sk/virtualnydod/prirodovedecka-fakulta-uk 

 • Pozvánka na odborné diskusie a prednáškové cykly Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici  www.prf.umb.sk  

 • PIATKY SO STAVBÁRMI - Stavebná fakulta STU Bratislava,  https://www.svf.stuba.sk/

 • Aktuálne informácie k výstave Kam na vysokú 2021 Roadshow  -  https://www.narodnekariernecentrum.sk/vystavy

 • ponuka štúdia na Akadémii ozbrojených síl - https://www.aos.sk/ 

 • kurzy k príprave na talentové prijímacie pohovory ARCHITEKTÚRA, DIZAJN, UMENIE - 0907 743 071, study.fivebyfive@gmail.com

 • KURZY KRESLENIA A VÝTVARNÝCH TECHNÍK -  0907 743 071, study.fivebyfive@gmail.com 


                                                                                      Konzultačné hodiny:                                                                                  streda, príp. podľa dohody
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!