Aktuality
Nie je múdry ten, kto vie veľa, ale ten, kto vie, čo je treba.                                                                    Ezop 

Vždy aktuálne info 


 • Bakalársky študijný program Stráž prírody, Výskumný ústav vysokohorskej biológie vo Vysokých Tatrách, Žilinská univerzita https://vuvb.uniza.sk/
 • Energetická a environmentálna technika https://studujket.sk/ 
 • Možnosti štúdia na Fakulte športu Prešovskej univerzity v Prešove  https://www.unipo.sk/public/media/26819/Aktu%C3%A1lne%20inform%C3%A1cie%20o%20prijat%C3%AD%20na%20Bc.%20%C5%A1t%C3%BAdium%20v%20AR%202020-21.pdf
 • Pozvánka na najväčší virtuálny deň otvorených dverí fakúlt a univerzít zo Slovenska a Čiech  https://www.virtualnydenotvorenychdveri.sk/
 • Mediamatika - študijný program sídli v priestoroch Univerzity Komenského v Martine
  v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty https://mediamatika.sk/
 •  Zmieny v prijímacom konaní na FRI UNIZA https://www.budfri.sk/blog/kvoli-ochoreniu-covid-19-rusime-prijimacie-skusky-a-zavadzame-dalsie-zmeny
 • Kam po strednej https://anyflip.com/wotj/ugkv/
 • Online přípravný kurz z biologie, chemie a fyziky od studentů medicíny https://bmedic-online.cz/ 
 • Upravené podmienky prijatia na bakalárske štúdium na jednotlivé fakulty SPU v Nitre  -uchádzačom o štúdium bude na základe podania e-prihlášky zaslané rozhodnutie o podmienečnom prijatí na štúdium s ďalšími informáciami (e- mailom)