Časový harmonogram

Časový harmonogram

September

 • Preštudovať Sprievodcu školským rokom MŠ SR na aktuálny šk. rok
 • Analýza rozmiestnenia študentov  na vysoké školy 
 • Informovať študentov  - prehľad VŠ, aktuálne novinky v sieti VŠ
 • Podieľať sa na procese integrácie študentov  so špeciálnymi pedagogicko-psychologickými potrebami do vyučovacieho procesu, spolupracovať na tvorbe individuálnych učebných plánov pre študentov  s poruchami učenia
 • Informovať študentov  4. ročníka o prijímacom konaní na VŠ a o dňoch otvorených hodín na VŠ
 • Štúdium právnych a legislatívnych noriem, ktoré súvisia s výchovným poradenstvom
 • Zaviesť online denník výchovného poradcu a pravidelne robiť záznamy o činnosti

Október

 • Zorganizovať besedu Dve tváre jedného sveta (UNICEF), ktorej cieľom je poukázať na existenciu dvoch svetov detí - na Slovensku a v rozvojových krajinách
 • Zaviesť evidenciu študentov  s poruchami učenia a správania, spolupráca so špeciálnym pedagógom
 • Štúdium odbornej literatúry - spolupráca so špeciálnym pedagógom
 • Príprava a realizácia SCIO testovania pre študentov druhého (výber seminárov) a tretieho (výber maturitných predmetov) ročníka
 • Zabezpečovať účasť študentov  na dňoch otvorených dverí na VŠ (podľa záujmu)
 • Beseda študentov  so zástupcami VŠ (podľa ponuky)
 • Konzultácie so študentmi 4. ročníka o výbere povolania
 • Pracovná porada výchovných poradcov
 • Pohovory so študentmi, ktorí porušujú vnútorný poriadok školy
 • Príprava Burzy povolaní, ktorú organizuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine - Kariérne dni.

November

 • Organizovať návštevy študentov  na dňoch otvorených dverí na VŠ, besedy (podľa ponuky)
 • Zúčastniť sa Burzy povolaní, ktorú organizuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine - Kariérne dni.
 • Spolupráca s triednymi učiteľmi - problémoví študenti, študenti s poruchami učenia a správania
 • Možnosti a potreba pedagogicko-psychologického vyšetrenia študentov  - podľa hodnotiacich správ učiteľov z pedagogickej rady, spolupráca so špeciálnym pedagógom

December

 • Sprostredkovanie nových informácií o VŠ študentom a rodičom
 • Zistiť kritériá prijímacieho konania na školy s talentovou skúškou a informovať študentov  a rodičov
 • Individuálne konzultácie so študentmi, riešenie naliehavých problémov

Január

 • Informačný seminár výchovných poradcov
 • Poradenská činnosť výchovného poradcu
 • Relaxačné popoludnie so študentmi, starostlivosť o duševné zdravie, prevencia stresu
 • Spracovať evidenciu slaboprospievajúcich študentov  podľa informácií z pedagogickej rady

Február

 • Účasť na triednických hodinách v 4. ročníkoch
 • Pedagogicko-psychologické vyšetrenia, pedagogické charakteristiky
 • Vyplnenie prihlášok na VŠ
 • Individuálna pomoc pri výbere seminárov študentom v druhom a treťom ročníku
 • Spolupráca so špeciálnym pedagógom
 • Konzultácie s rodičmi študentov

Marec

 • Príprava študentov na celoplošné testovanie - Maturita 
 • Odborný seminár výchovných poradcov, prenos informácií
 • Relaxačné popoludnie so študentmi - Ako sa zbaviť trémy
 • Individuálne pohovory so študentmi s problémami v škole (správanie, prospech, dochádzka)
 • Spolupráca s učiteľmi, ktorí pripravujú študentov  na prijímacie pohovory

Apríl

 • Udržiavať úzke kontakty s triednymi učiteľmi
 • Poradenská činnosť výchovného poradcu
 • Popoludnie so študentmi - techniky relaxácie
 • Príprava besedy s  Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine pre študentov 4. r.

Máj

 • Individuálne štúdium odbornej literatúry
 • Individuálne pohovory so študentmi s výchovnými problémami
 • Riešenie aktuálnych výchovno-vzdelávacích problémov

Jún

 • Vyhodnotiť výsledky študentov  s poruchami učenia - spolupráca so špeciálnym pedagógom, analýza po koncoročnej pedagogickej rade
 • Vypracovať analýzu činnosti výchovného poradcu v príslušnom školskom roku 
 • Uzavrieť písomnú dokumentáciu výchovného poradcu

Úlohy trvalé

(uskutočňované priebežne)

 • V priebehu celého šk. roka aktívne spolupracovať s OPZ v Martine, s CPPPaP, s riaditeľstvom školy, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine, s triednymi učiteľmi, s ostatnými pedagógmi, s koordinátorom protidrogovej výchovy, s učiteľom občianskej a etickej výchovy a s rodičmi študentov.
 • Zúčastňovať sa porád výchovných poradcov, zabezpečovať prenos informácií pedagógom a žiakom.
 • Uskutočňovať proces profesijnej orientácie a voľby povolania študentov. Sprístupňovať všetkým študentom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie.
 • Spolupracovať na integrácii študentov  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Realizovať informačné a odborné vystúpenia na pedagogických radách, koordinovať činnosť triednych učiteľov.
 • Viesť evidenciu študentov, ktorým boli udelené opatrenia za porušovanie školského poriadku. Uskutočniť rozhovory s týmito študentmi.
 • Realizovať preventívne aktivity v rámci prevencie nežiadúcich javov, ako sú šikanovanie, zvyšovanie násilia, agresivity medzi žiakmi, trestná činnosť.
 • Venovať osobitnú pozornosť študentom z prostredia ohrozeného sociálno-patologickými javmi, u ktorých možno predpokladať zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a vzniku drogovej závislosti. Uskutočňovať pohovory s týmito študentmi, príp. s ich rodičmi. Podieľať sa na aktivitách organizovaných koordinátorom protidrogovej výchovy.
 • Uskutočňovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu, formovať kladné city u študentov prostredníctvom rozhovorov so študentmi o predstavách o ich budúcom povolaní a živote.
 • Monitorovať zmeny v správaní študentov  a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu riešiť problém v súčinnosti s príslušnými orgánmi.
 • Pomáhať študentov  v prevencii problémového vývinu, pri voľbe štúdia a povolania i v prevencii delikventného vývinu. Poskytovať poradenskú a informačnú pomoc študentom, pedagógom a zákonným zástupcom žiakov.
 • Uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania zo strany spolužiakov. V prípade podozrenia spolupracovať s rodičmi študentov a s orgánmi činnými v trestnom konaní.
 • Pri prerokovávaní závažných problémov rokovať s rodičmi študenta za prítomnosti vedenia školy a urobiť písomný záznam.
 • Zavádzať nové informačné technológie do práce výchovného poradcu, uplatňovať individuálny prístup k študentom, nepodceniť osobný kontakt a rozhovor v procese získavania dôvery študenta.
 • Prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú zlúčiteľné s ľudskou dostojnosťou študenta. Sledovať opatrenia aj ostatných pedagógov na škole, konzultovať a spolupracovať s nimi pri riešení problémov.
 • Koordinovať prácu triednych učiteľov pri riešení výchovných problémov, sprostredkovať im odborné informácie z oblasti školskej psychológie, z odborných seminárov, pracovných porád.
                                                                                      Konzultačné hodiny:                                                                                  streda, príp. podľa dohody
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!