Vývinové poruchy učenia

Vzdelanie má trpké korienky, ale sladké plody.                                                                                                  Aristoteles

Klasifikácia vývinových porúch učenia pre označenie jednotlivých typov vývinových porúch učenia využíva pedponu "dys-", ktorá znamená rozpor, deformáciu. Z hľadiska vývinu znamená poruchu funkcie alebo jej neúplný vývin. Pri pojmoch v súvislosti s vývinovými poruchami učenia predpona "dys-" znamená nedostatočný, nesprávny vývin schopností. Druhá časť názvu je prebraná z gréckého názvu označenia tej schopnosti, ktorá je postihnutá. Rozoznávajú sa nasledujúce typy vývinových porúch učenia:

  • Dyslexia - porucha čítania, ktorá vzniká väčšinou na základe poruchy zrakového vnímania. Častá je prítomnosť poruchy pravo-ľavej a priestorovej orientácie. Prejavuje sa problémami pri čítaní, keď je čítanie porušené ako vlastný akt.
  • Dysortografia - porucha pravopisu, ktorá vzniká väčšinou na podklade poruchy sluchového vnímania a rozlišovania hovoreného. Často je porušená schopnosť sluchovej analýzy a syntézy, sluchová orientácia a sluchová pamäť. Zúčastňuje sa aj porucha koncentrácie pozornosti. Prejavuje sa najmä pri nutnosti písať diktát.
  • Dysgrafia - porucha písania, ktorej podkladom býva najčastejšie porucha motoriky (najmä jemná motorika, ale niekedy v kombinácii s hrubou). Vyskytujú sa poruchy koordinácie pohybu, problémy v senzomotorickej oblasti a v oblasti lateralizácie. Deti majú neuvoľnenú celú ruku, predlaktie, zápästie a prsty ruky. Výsledkom je znížená kvalita písomného prejavu. Porušené je písanie ako vlastný akt.
  • Dyskalkúlia - porucha počítania, sa týka ovládania základných matematických úkonov. Matematické schopnosti nie sú ovplyvnené defektom mentálnej schopnosti alebo nesprávnym spôsobom vyučovania. Jeho podkladom sú problémy v oblasti sluchového i zrakového vnímania, pravoľavej, priestorovej orientácie a poruchy koncentrácie a pamäti. Súvisí s lateralizáciou mozgových hemisfér. Často sa vyskytuje porucha motoriky a senzomotorickej koordinácie.
  • Dyspraxia - porucha schopnosti vykonávať manuálne zložité činnosti. Postihuje osvojovanie, plánovanie a výkon voľných pohybov. Deti s dyspraxiou sú neobratné, časté sú u nich problémy pri výkone bežných činností (napr. obliekanie, stravovanie). Často sú terčom posmechu ostatných spolužiakov.
  • Dyspinxia - porucha výtvarných schopností je charakteristická nízkou úrovňou kresby. Dieťa pracuje s ceruzkou nešikovne, tvrdo, nedokáže previesť svoje predstavy z trojrozmerného priestoru na dvojrozmerný papier. Má problémy s pochopením perspektívy.
  • Dysmúzia - porucha hudobných schopností. Prejavuje sa problémami v rozlišovaní tónov, dieťa si nepamätá melódiu, nerozlišuje a nie je schopné reprodukovať rytmus.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Klasifik%C3%A1cia_v%C3%BDvinov%C3%BDch_por%C3%BAch_u%C4%8Denia

                                                                                      Konzultačné hodiny:                                                                                  streda, príp. podľa dohody
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!