Burza informácií pre voľbu povolania

     Podujatie je určené najmä žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ, záujemcom o štúdium na strednej škole, rodičom, pedagógom, uchádzačom o zamestnanie a širokej verejnosti. Návštevníci majú možnosť získať informácie o študijných a učebných odboroch, podmienkach a kritériách prijímacieho konania, podmienkach a systéme duálneho vzdelávania. I my sa každoročne zúčastňujeme akcie. O prezentáciu našej školy je vždy záujem, pretože okrem pútavých pokusov priamo na burze ponúkame:

 • individuálnu voľbu vlastného zamerania pomocou voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia - v malých školách (1-2 triedy v ročníku) je to problematické
 • širokú paletu cudzích jazykov
 • výmenné pobyty, odborné konferencie
 • moderné odborné učebne pre vyučovanie všetkých predmetov
 • nové laboratóriá so špičkovými technológiami
 • náučný prírodovedný chodník
 • školskú knižnicu, relaxačnú zónu
 • dve telocvične, posilňovňu (v interiéri aj outdoorovú), fitnes štúdio
 • astronomickú pozorovateľňu, Centrum popularizácie fyziky
 • bohatú krúžkovú a mimovyučovaciu činnosť
 • nadčasových učiteľov a netradičné školské exkurzie a výlety
 • 150-ročné skúsenosti

 

2018

2017