Plán práce
výchovnej poradkyne

Hlavné úlohy

     Oblasť profesijnej orientácie

1. Zabezpečiť poradenskú, metodickú a informačnú pomoc študentom a ich zákonným zástupcom o možnostiach štúdia na VŠ.

2. Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať v spolupráci so špeciálnym pedagógom psychologické vyšetrenie študentov  3. ročníka k voľbe povolania.

     Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných  a o študentov s výchovno-vzdelávacími potrebami

1. Systematicky sledovať vývin študentov  a zmeny v ich správaní. Ak sa správanie študenta nedá korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečiť odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenie a postupovať podľa príslušných záverov.

2. Zabezpečiť diagnostiku a evidenciu porúch študentov  v správaní a učení, ich školskej neúspešnosti v spolupráci so špeciálnym pedagógom.

3. Pri vypracovávaní individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov a pri individualizácii vyučovania zabezpečovať odborné konzultácie pedagogických pracovníkov so špeciálnym pedagógom.

4. Pri organizácii výchovy a vzdelávania študentov  so špeciálnymi vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity, pozornosti a hyperaktivitou dohliadať na realizáciu odporúčaní psychológa a špeciálneho pedagóga v spolupráci so všetkými vyučujúcimi.

5. Sledovať prechod študentov  zo základnej školy do prvého ročníka strednej školy.

6. S cieľom prevencie pred negatívnymi javmi venovať pozornosť práci s talentovanými študentmi - záujmové útvary, olympiády, súťaže.