Náplň práce
výchovnej poradkyne

  1. Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie mládeže, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu. 
  2. Venuje osobitnú pozornosť študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia, študentom so zmenenou pracovnou schopnosťou, študentom s postihnutím, nadaným a talentovaným študentom. 
  3. Zabezpečuje komplexný poradenský servis - metodickú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy, informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických pracovníkov, rodičov a študentov, diagnostickú činnosť pre študentov  (v spolupráci so školskými poradenskými zariadeniami). 
  4. Poskytuje pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu pedagógom a rodičom študentov s vývinovými poruchami učenia, pedagógom a rodičom študentov  s poruchami správania, pri voľbe štúdia a povolania a pri zabezpečovaní integrácie študentov so špeciálnopedagogickými potrebami. 
  5. Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež. 
  6. Podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže v spolupráci s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov a triednymi učiteľmi a vytvára kontrolný systém na monitorovanie situácie v škole. 
  7. Aktívne sa zúčastňuje pracovných porád, na ktorých informuje pedagogických zamestnancov školy o poradenských aktivitách, práci výchovného poradcu, opatreniach potrebných pre riešenie problémov študentov  v prospechu a správaní; seminárov a školení organizovaných pre výchovných poradcov stredných škôl. 

Náplň práce výchovného poradcu je stanovená zákonom č. 317/2009 z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.