Denník 2016/2017

Online zápisky 

 • 12. 09. 2016 - zber údajov o prijatí našich absolventov na vysoké školy
 • 14. 09. 2016 - analýza rozmiestnenia študentov  na vysoké školy, konzultácie so študentmi
 • 19. 09. 2016 - príprava materiálov na tvorbu informačného panelu
 • 21. 09. 2016 - tvorba informačnej tabule o kariérnom poradenstve, tvorba informačnej tabule o výchovnom poradenstve
 • 26. 09. 2016 - štatistické spracovanie a vyhodnotenie rozmiestnenia študentov  na vysokých školách
 • 28. 09. 2016 -  štúdium POP MŠ SR na šk. rok 2016/20017, štúdium legislatívy týkajúcej sa integrovania študentov
 • 03. 10. 2016 - príprava besedy Dve tváre jedného sveta (UNICEF)
 • 05. 10. 2016 - tvorba IVP integrovaných študentov, príprava materiálov pre triednych učiteľov integrovaných študentov, pohovor so zákonným zástupcom študenta
 • 10. 10. 2016 - konzultácie so študentkou, distribúcia IVP
 • 12. 10. 2016 - zber IVP materiálov a kontrola ich vyplnenia, doplnenie evidencie integrovaných študentov
 • 17. 10. 2016 - štúdium SCIO testovania
 • 19. 10. 2016 - prihlásenie druhákov a tretiakov do SCIO online testovania, vygenerovanie a tlač hesiel
 • 24. 10. 2016 - príprava informačného materiálu o testovaní deviatakov
 • 26. 10. 2016 - konzultácie so študentom, aktualizácia informačného panelu 
 • 02. 11. 2016 - informácie k dňom otvorených dverí na VŠ, aktualizácia webu
 • 07. 11. 2016 - štúdium odbornej literatúry 
 • 09. 11. 2016 - konzultácie s rodičmi
 • 14. 11. 2016 - informácie o dňoch otvorených dverí na vysokých školách
 • 16. 11. 2016 - zariaďovanie nových priestorov výchovnej poradkyne
 • 21. 11. 2016 - služobná cesta
 • 23. 11. 2016 - služobná cesta
 • 28. 11. 2016 - príprava stánku v SNK (Burza informácií pre voľbu povolania)
 • 30. 11. 2016 - účasť na Burze informácií pre voľbu povolania
 • 05. 12. 2016 - sprostredkovanie nových informácií o VŠ žiakom
 • 07. 12. 2016 - LV
 • 12. 12. 2016 - stretnutie so študentmi II. B
 • 14. 12. 2016 - Strom želaní 2016 (príprava charitatívnej akcie pre Detský domov v Martine)
 • 19. 12. 2016 - zverejnenie kritérií prijímacieho konania na školy s talentovou skúškou
 • 21. 12. 2016 - aktualizácia panelu výchovného poradcu
 • 09. 01. 2017 - RD
 • 11. 01. 2017 - RD
 • 16. 01. 2017 - konzultácie so študentmi
 • 18. 01. 2017 - výber seminárov (konzultácie so študentmi druhého ročníka)
 • 23. 01. 2017 - prezentácia zahraničných univerzít
 • 25. 01. 2017 - pracovná porada
 • 30. 01. 2017 - prevencia stresu, relaxačné techniky
 • 01. 02. 2017 - evidencia integrovaných študentov, konzultácie s rodičmi
 • 06. 02. 2017 - príprava akcie Riadená meditácia
 • 08. 02. 2017 - dokumentácia integrovaných študentov
 • 13. 02. 2017 - pomoc pri vypisovaní prihlášok na VŠ
 • 15. 02. 2017 - konzultácie pre rodičov študentov  druhého ročníka
 • 20. 02. 2017 - príprava maturantov na celoplošné testovanie
 • 22. 02. 2017 - riadená meditácia
 • 06. 03. 2017 - príprava propagačného materiálu ku Dňu narcisov 2017
 • 08. 03. 2017 - konzultácie s rodičmi
 • 13. 03. 2017 - štúdium odbornej literatúry
 • 15. 03. 2017 - Maturita 2017
 • 20. 03. 2017 - príprava akcie Zážitkové bubnovanie
 • 22. 03. 2017 - LV
 • 27. 03. 2017 - príprava exkurzie do Osvienčimu
 • 29. 03. 2017 - prijímacie skúšky (bilingválna forma)
 • 03. 04. 2017 - klasifikačná porada
 • 05. 04. 2017 - LV
 • 10. 04. 2017 - akcia Zážitkové bubnovanie
 • 12. 04. 2017 - prípravný kurz pre deviatakov
 • 19. 04. 2017 - prípravný kurz pre deviatakov, rodičovské združenie
 • 24. 04. 2017 - SC
 • 26. 04. 2017 - prípravný kurz pre deviatakov
 • 03. 05. 2017 - konzultácie s rodičmi
 • 10. 05. 2017 - individuálne pohovory so študentmi s výchovnými problémami
 • 15. 05. 2017 - RD
 • 17. 05. 2017 - RD
 • 22. 05. 2017 - maturitné skúšky
 • 24. 05. 2017 - maturitné skúšky
 • 29. 05. 2017 - individuálne štúdium odbornej literatúry
 • 31. 05. 2017 - zasadnutie rady školy
 • 05. 06. 2017 - príprava podkladov k  analýze činnosti výchovného poradcu
 • 07. 06. 2017 - konzultácie s rodičmi
 • 12. 06. 2017 - administrácia webu, doplnenie foto
 • 14. 06. 2017 - tvorba vyhodnocovacej správy o činnosti výchovnej poradkyne
  v školskom roku 2016/2017
 • 19. 06. 2017 - uzatvorenie dokumentácie výchovnej poradkyne
 • 21. 06. 2017 - pracovné stretnutie s vedením školy
 • 26. 06. 2017 - RD
 • 28. 06. 2017 - RD
 • 03. 07. 2017 - vyhodnocovacia porada

                                                                                      Konzultačné hodiny:                                                                                  streda, príp. podľa dohody
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!